Nacházíte se na eshopu pro registrovanou odbornou veřejnost. Pro ostatní nakupující je určen eshop www.distrimedpomucky.cz

Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu distrimedshop.cz

 

 1. Definice pojmů
 2. Úvodní ustanovení
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Dodání předmětu prodeje
 5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva
 6. Kupní cena a platební podmínky
 7. Slevy
 8. Odstoupení od smlouvy
 9. Zpracování osobních údajů
 10. Odpovědnost za vady
 11. Práva z vadného plnění
 12. Záruka
 13. Reklamace
 14. Závěrečná ustanovení


1. Definice pojmů

„Internetový obchod“ – je server na adrese www.distrimedshop.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván prodej Zboží Prodávajícího pouze registrovaným Podnikatelům; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající.

„Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a číselným kódem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační. U každého Zboží je uvedená rovněž bližší specifikace, tj. zejm. velikostní provedení, případně též další parametry a vlastnosti zboží.

„Prodávající“ – Distrimed s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29497, se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 737 01, identifikační číslo: 273 70 046, DIČ: CZ273 70 046, číslo účtu: 51-2679780267/0100.

„Kupující“ – Podnikatel, registrovaný se souhlasem Prodávajícího v Internetovém obchodu, který prostřednictvím Internetového obchodu uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka Zboží.

„Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím při jejich podnikatelské činnosti, prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu.

Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), zejména ustanoveními § 2079 a násl.

„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuj e na základě Kupní smlouvy.

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání a způsob platby. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

„Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.

^ Nahoru

2. Úvodní ustanovení

2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

^ Nahoru

3. Uzavření kupní smlouvy

Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází:

1.        Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „do košíku“

2.        Kliknutím na nabídku „otevřít košík“ v pravém menu označenou jako „Nákupní košík“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář skládající se z pěti kroků, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy. Po vyplnění všech údajů v každém kroku pokračuje kliknutím na tlačítko „pokračovat na další krok“.

3.        V rekapitulaci objednávky má Kupující možnost zkontrolovat všechny údaje před potvrzením objednávky. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře v rekapitulaci objednávky dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit a zvlášť je odsouhlasit zakliknutím políčka u volby „Souhlasím s podmínkami. Byl(a) jsem informován(a) o reklamačním řádu.“ Pokud Kupující zjistí, že v objednávce jsou chyby, kliknutím na tlačítko „upravit“ se vrátí na předchozí krok a změní údaje v objednávkovém formuláři. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „potvrdit objednávku“. Minimální hodnota objednávky je 2000 Kč. V tomto okamžiku je uzavřena Kupní smlouva.

4.         Kupujícímu se zobrazí informace o úspěšném odeslání objednávky a zároveň mu bude automaticky odeslán na jeho e-mailovou adresu e-mail o doručení objednávky s rekapitulací objednávky, ve které jsou uvedeny následující informace:.

            a.  Fakturační adresa Kupujícího

            b.  Dodací adresa Kupujícího

            c.  Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce

            d.  Číslo objednávky

            e.  Seznam položek v objednávce a jejich cena

            f.  Výsledná cena za objednávku

            g.  Kupujícím zvolený způsob platby

            h.  Způsob dopravy

            i.  Kontaktní informace na provozovatele obchodu distrimedpomucky.cz

            j.  Odkaz na obchodní podmínky

            k.  Odkaz na obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF.

 

5.         Kupujícímu bude bezodkladně po uzavření smlouvy zasláno na jeho e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky pracovníkem Internetového obchodu a uzavření Kupní smlouvy. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny informace jako v potvrzovacím e-mailu a navíc údaje k platbě převodem, pokud Kupující zvolil tuto formu úhrady:

            a.  Částka k platbě v Kč

            b.  Číslo účtu Prodávajícího

            c.  Variabilní symbol platby

^ Nahoru

4. Dodání Předmětu prodeje

4.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

4.2 Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání zboží ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou zboží nepřevzal.

4.3 Doba dodání

4.3.1 Prodávající dodává Zboží obvykle ve lhůtě do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy nebo zaplacení Kupní ceny při platbě předem. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

4.3.2 Pokud Kupující zvolil osobní odběr Předmětu prodeje ve skladu Prodávajícího, bude vyzván k odběru Zboží telefonicky.

4.3.3 V případě, že na objednávce je více položek Zboží s různou dostupností, bude celá objednávka expedovaná, až bude dostupné veškeré Zboží z objednávky, tj. až bude skladem položka s nejdelší dostupnosti.

4.3.4 Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

4.4 Místo určení

4.4.1 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Místem určení může být pouze adresa na území ČR anebo Slovenska, případně provozovna Prodávajícího, kde je možný osobní odběr Kupujícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Pokud celková hodnota objednávky nedosahuje hodnoty, pro kterou je stanovena doprava zdarma dle tabulky Možnosti dodání zboží a poplatky, veškeré náklady související s přepravou zboží do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.

4.4.2 Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

^ Nahoru

5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

5.1 Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

5.2 Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

^ Nahoru

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to buď platbou předem anebo platbou při převzetí Předmětu prodeje, případně jiným způsobem sjednaným s Prodávajícím. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím.

6.2 Platba předem

6.2.1 V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena předem, provádí Kupující platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.

6.2.2 Pokud není Kupní cena zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím.

6.3 Platba při převzetí (dobírka)

6.3.1 Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny.

 ^ Nahoru

7. Slevy

7.1 Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů či velikostí. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě.

7.2 Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

^ Nahoru

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

8.3 Není-li dále stanoveno jinak, pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě.

8.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

 Nahoru

9. Zpracování osobních údajů

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

9.2 Nakládání s osobními údaji je podrobně popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů

^ Nahoru

10. Odpovědnost za vady

10.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době, je-li sjednána záruka za jakost.

10.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

10.3 V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

10.4 Za vadu se nepovažuje zejména:

 • opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,
 • mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,
 • skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je ve  velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.

^ Nahoru

11. Práva z vadného plnění

11.1 Práva při podstatném porušení smlouvy

11.1.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

11.1.2 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy – viz 11.2.

11.2. Práva při nepodstatném porušení smlouvy

11.2.1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.2.2 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

11.2.3 Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

11.3 Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

11.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11.5 Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

^ Nahoru

12. Záruka

Prodávající může poskytnout Kupujícímu nad rámec svých zákonných povinností na Předmět prodeje záruku. Záruční doba běží v takovém případě ode dne, kdy Kupující Předmět prodeje převezme. Je-li na Předmětu prodeje, jeho obalu nebo návodu k němu připojenému vyznačena záruční doba nebo doba použitelnosti věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 

13. Reklamace

13.1 Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to spolu se zasláním Předmětu prodeje na adresu: Distrimed s.r.o.-sklad, Třinec Konská, čp. 601, PSČ:  739 61. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu.

13.2 Před odesláním reklamovaného Zboží Prodávajícímu může Kupující zaslat na e-mailovou adresu reklamace@distrimed.cz reklamační dotaz s uvedením stručného popisu vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. Na základě tohoto dotazu bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího a pokusí se navrhnout způsob řešení reklamace tak, aby byla vyřízená v co nejkratším termínu, bez nutnosti zasílat Předmět prodeje k posouzení, pokud bude možné reklamaci posoudit na dálku a vzhledem k povaze vady, zajistit vyřízení reklamace tímto způsobem.

13.3 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Prodávajícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího.

13.4 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.

13.5 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje.

13.6 Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit.

13.7 Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 14 odst. 14.4, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje. 

^ Nahoru

14. Závěrečná ustanovení

14.1 V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem, které nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.

14.2. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 31,3.2020 a ruší předchozí znění.

 
V Českém Těšíně dne 31.3.2020
Jednatel společnosti Distrimed s.r.o.
 
Tyto obchodní podmínky lze stáhnout ve formátu pdf ZDE
 
^ Nahoru
Realizuje Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.
>