Nacházíte se na eshopu pro registrovanou odbornou veřejnost. Pro ostatní nakupující je určen eshop www.distrimedpomucky.cz

Úvod / Dezinfekce a hygiena / Ošetření pokožky
Dezinfekce rukou Hysepta Hand Care 0,5l -15ks

Dezinfekce rukou Hysepta Hand Care 0,5l -15ks

Dezinfekce rukou
Akce do vyprodání Akce do vyprodání Žádné hodnocení. Kód: PCCROF-0089/15
Dostupnost: K expedici do 2 dnů

Nacházíte se na eshopu pro registrovanou odbornou veřejnost. Pro ostatní nakupující je určen eshop www.distrimedpomucky.cz

HYSEPTA HAND CARE - Mycí a dezinfekční tekutina určená k hygienické dezinfekci rukou během cestování a v oblasti potravinářství. Produkt vykazuje baktericidní účinek.

  • Antibakteriální účinek
  • Hygienická dezinfekce rukou 
  • Neutrální pH

Jak používat: Abyste dosáhli správného účinku, před použitím produktu si umyjte ruce, čímž odstraníte organické látky. Poté vtírejte 2x3 ml přípravku po dobu 1 minuty - neutírejte si ruce a neoplachujte je vodou. Dle pokynů výrobce: po 1 minutě se doporučuje ruce propláchnout pitnou vodou.

Složení: <5% neiontových povrchově aktivních látek, <5% kationtových povrchově aktivních látek, <5% konzervačních látek (Methylisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinone).

Obsahuje: poreakční substance 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci. Expirace: 2 roky od data výroby na obalu.

 

Bezpečnostní opatření

První pomoc: V případě nesprávného použití nebo při objevení nežádoucích příznaků nebo v pochybných případech vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s očima: Chraňte nepodrážděné oko, vyjměte kontaktní čočky. Oči důkladně vypláchněte vodou po dobu 10-15 minut. Vyvarujte se silného proudu vody - nebezpečí poškození rohovky.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Osobě v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Okamžitě zavolejte lékaře, ukažte štítek nebo obal. Při styku s kůží: Kontaminovanou pokožku omyjte velkým množstvím vody.

Při nadýchání: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v teple a klidu.

Vedlejší účinky použití: při kontaktu s očima způsobuje zarudnutí, slzení, podráždění očí. Při požití způsobuje podráždění úst, krku a žaludku.

Opatření:

H 319 dráždí oči
H 410 je velmi toxický pro vodní organismy, má dlouhodobé účinky.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obal/obsah na shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory).

Účinná látka: alkyl (C-12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid - 0,12 g / 100 g. Nebezpečné látky: Lauryl dimethylamin oxid Skladování: skladujte v originálních, řádně označených, těsně uzavřených nádobách, v chladné, suché a dobře větrané místnosti. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů, zdrojů plamene. Chraňte před světlem a nekuřte.

Pokyny pro likvidaci: Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Prázdné nádoby dvakrát vypláchněte vodou a recyklujte. Likvidujte odpad v autorizovaných závodech na likvidaci odpadu. Zamezte vniknutí nezředěného produktu do kanalizace, povrchových a podzemních vod. 

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

© Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.
>